drukuj
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

 

        ZDJĘCIE 

                                                 

 

                                          DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

1. Nazwisko i imiona .....................................................................................................................

2. Imię ojca ........................................, imię i nazwisko rodowe matki .......................................

3. Data i miejsce urodzenia ...........................................................................................................

4. Obywatelstwo .............................................................................................................................

5. Adres zamieszkania, kod, numer telefonu.................................................................................

...................................................................................................................................................

6. Dowód osobisty: seria .............., nr ............................, wydany przez ......................................

7. Poprzednie nazwiska: rodowe, z poprzedniego małżeństwa ..................................................

8. Wykształcenie (średnie, wyższe), nazwa szkoły .....................................................................

9. Stopień (tytuł zawodowy, naukowy) ......................................................................................

10. Zawód ...................................................... wykonywany .......................................................

11. Miejsce pracy .........................................................................................................................

12. telefon służbowy ............................faks ........................... tel. komórkowy...........................

13. Jestem właścicielem / pracownikiem* firmy ..........................................................................

zarejestrowanej w ...........................................dnia .........................................(dokument w załączeniu, a w przypadku pracownika firmy zgoda właściciela firmy).

14. Przynależność do innych organizacji i stowarzyszeń w przeszłości i obecnie ........................ ..................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................................

IMIĘ I NAZWISKO  MIEJSCOWOŚĆ, DATA

..............................................................

NUMERY  LICENCJI ZAWODOWYCH

Ja, niżej podpisany(a)........................................................................................................................

proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

 i Zarządców Nieruchomości "DOSPON" we Wrocławiu

Oświadczam, że znane mi są postanowienia Statutu, cele i zadania Stowarzyszenia oraz Kodeks Etyki Pośredników i Zarządców  PFRN. Jednocześnie zobowiązuję się do ich przestrzegania, aktywnego udziału w działalności Stowarzyszenia i sumiennego wypełniania uchwał władz, a nadto strzec godności członka Stowarzyszenia.

........................................................................................................................

MIEJSCOWOŚĆ, DATA , PODPIS

 

15. Rekomendacja dwóch członków Stowarzyszenia:

a) imię i nazwisko ...........................................................................................................

czytelny podpis ........................................................................................................... adres zam. ...................................................................................................................

b) imię i nazwisko ...........................................................................................................

czytelny podpis ........................................................................................................... adres zam. ....................................................................................................................

 

16. Inne dane nie określone w deklaracji..................................................................................... ................................................................................................................................................

17. Znajomość języków obcych ............................................................................................................................................................................

 

................................................................................

DATA I PODPIS SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE

 

 

DO DEKLARACJI NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

1. Kserokopię licencji zawodowej,

2. Dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem deklaracji (np. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowa agencyjna, umowa o pracę lub inne),

3. Dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub postanowienie o wpisie do KRS,

4. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

5. Krótki życiorys,

6. Jedno zdjęcie,

7. Kserokopia aktualnego ubezpieczenia OC,

8. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności,

9. Oświadczenie o przystąpieniu do Systemu NSOFT PAKIET DOSPON

10. Kopię zaświadczenia o numerze NIP

11. Kopię zaświadczenia o numerze REGON

 

UCHWAŁA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA

Zarząd na swoim posiedzeniu w dniu ................................................... podjął uchwałę w sprawie przyjęcia w/w kandydata na członka Stowarzyszenia.

Postanowiono ..............................................................................................................................

Podpisy członków Zarządu "DOSPON":

1. ........................................................................

2. ........................................................................

3. ........................................................................

4. ........................................................................

5. ........................................................................

6. ........................................................................

7. .......................................................................