drukuj
Jak dostać rabat - SZYBKO .PL ?

UWAGA ! Do korzystania z Pakietu Portalowego DOSPON są uprawnieni wszyscy członkowie Stowarzyszenia-Zwyczajni i Oczekujący pod warunkiem regularnego opłacania składek członkowskich / MLS. Oznacza to, że w przypadku zalegania z opłatami na rzecz Stowarzyszenia dłużej niż 3 miesiące portale zaczną naliczać członkom DOSPON korzystającym ze zniżek w ramach Pakietu Portalowego zwyczajowe stawki za swoje usługi. Informacje o utracie uprawnień do korzystania z Pakietu przesyła portalom sekretariat Stowarzyszenia. Utrata uprawnień do Pakietu Portalowego DOSPON następuje również z chwilą skreślenia osoby z listy członków Stowarzyszenia lub zalegania z płatnościami na rzecz portalu.

 

ZAMÓWIENIE USŁUGI W SZYBKO.PL

Nazwa firmy: ______________________________

Adres: ___________________________________

Miejscowość, kod: __________________________

Nr licencji: ________________________________

Nr telefonu: _______________________________

Osoba kontaktowa: _______________________

Adres e-mail: ____________________________

NIP: ___________________________________

Oprogramowanie: ________________________

REGON: _______________________________

 

Usługi od Szybko.pl

• Publikacja ofert na platformie Szybko.pl

• NOWOŚĆ! DOPASOWANIA - unikalne rozwiązanie umożliwiające znalezienie właściwej nieruchomości dla klienta

• NOWOŚĆ! MATERIAŁY REKLAMOWE – profesjonalne ulotki, zrywki, pocztówki oraz banery

• Dostęp do mobilnej platformy Szybko.pl

• Automatyczny eksport ofert z oprogramowania lub publikacja ręczną

• Konto ftp dla każdego biura

• Wybrany pakiet Premium, podbić lub autopodbić co miesiąc dla każdego biura

• Strona internetowa we własnym adresie

• Skrzynka mailowa z dostępem do wiadomości e-mail z każdego miejsca na świecie

• Publikacja ofert na portalu Facebooku

• logo firmy widoczne w każdej ofercie

• wizytówka firmy w dziale dla biur nieruchomości

• prezentacja materiałów PR o DOSPON na portalu abcnieruchomosci.pl

• 10%, 20% lub 30% rabatu odpowiednio dla faktury miesięcznej, kwartalnej lub półrocznej

• umowa na czas nieokreślony

 

UWAGA ! CENNIK USŁUG SZYBKO PL. DLA CZŁONKÓW DOSPON JEST DOSTĘPNY W SEKRETARIACIE STOWARZYSZENIA. 

1.Abonament miesięczny płatny jest z góry. Okres rozliczeniowy liczony jest od dnia podpisania umowy i trwa do pierwszego dnia następnego miesiąca. Kolejne okresy trwają od dnia drugiego następnego miesiąca do dnia pierwszego kolejnego miesiąca. Płatność dokonywana będzie na podstawie faktury VAT. Termin płatności wynosi 7 dni. Wszystkie podane kwoty są kwotami netto, do których doliczony zostanie podatek VAT wg obowiązującej stawki. Zleceniodawca wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną na podany adres e-mail.

2. Umowa jest podpisywana na czas nieokreślony. Każdą ze stron obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia zamówienia usługi. Bieg terminu wypowiedzenia rozpoczyna się w ostatnim dniu miesiąca , w którym zostało złożone. Wypowiedzenie należy przesłać na adres e-mail opiekuna lub faksem na numer 226465096.

3. Wszelkie uwagi i sugestie, które zgłaszane są mailowo lub telefonicznie, zostaną rozpatrzone w ciągu 24 godz., w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.00 – 17.00.

4. Wysokość abonamentu uzależniona jest od rodzaju wybranego pakietu.

5. Pierwszy pakiet umożliwiający zamieszczenie ofert Premium zostanie dodany na konto w portalu Szybko.pl wskazane przez Zamawiającego w ciągu 24h od złożenia zamówienia

6. Pierwszy pakiet umożliwiający Podbijanie ofert zostanie dodany na konto w portalu Szybko.pl wskazane przez Zamawiającego w ciągu 24h od złożenia zamówienia

7. Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje regulamin usług portalu www.szybko.pl dostępny na stronie: http://www.cms.szybko.pl/regulamin, który stanowi integralną część umowy.

 _________________________________

potwierdzenie przyjęcia zamówienia

 _________________________________

pieczątka i podpis zamawiającego

 

ZGŁOSZENIA WYSYŁAMY FAKSEM NA NR  : 22 646 50 96