drukuj
WARUNKI PRZYSTĄPIENIA

  Warunkiem przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia jest: 
 

- złożenie deklaracji członkowskiej do Zarządu,

- przedstawienie pisemnej rekomendacji udzielonej przez, co najmniej dwóch zwyczajnych członków Stowarzyszenia,

- dostarczenie kopii dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem deklaracji (np. wpis do ewidencji lub dokumenty potwierdzające zatrudnienie),

- dostarczenie  kopii dokumentu potwierdzającego wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub postanowienie o wpisie do KRS,

- dostarczenie kopii licencji zawodowej,

- dostarczenie kopii aktualnego ubezpieczenia OC

- dostarczenia oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności,

- złożenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,

- dostarczenie jednego zdjęcia,

- złożenie krótkiego życiorysu,

- spełnienie przez wnioskodawcę kryteriów określonych w Statucie,

- przestrzeganie standardów zawodowych i zasad etycznego postępowania.

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia DOSPON system Nsoft Pakiet DOSPON stał się systemem powszechnym, tj. dostęp do systemu uzyskali wszyscy członkowie Stowarzyszenia, dlatego też do deklaracji członkowskiej należy dodatkowo dołączyć: 
 

Oryginał oświadczenia o przystąpieniu do systemu Nsoft Pakiet DOSPON
Ksero zaświadczenie o numerze NIP
Ksero zaświadczenie o numerze REGON
Ksero zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis KRS 
Uchwała z dnia 1 czerwca 2008 roku dopuszcza możliwość rezygnacji z systemu w wyjątkowych przypadkach. 

O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd w formie uchwały.  Od uchwały przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od doręczenia uchwały. Prawo do złożenia odwołania przysługuje wnioskodawcy oraz każdemu członkowi DOSPON. 


Osoby przyjmowane w poczet członków Stowarzyszenia uzyskują na okres pierwszych 6 miesięcy członkostwa status członków oczekujących. Członkowie oczekujący posiadają prawa i obowiązki przysługujące członkom zwyczajnym, za wyjątkiem uprawnień do czynnego i biernego prawa wyborczego do organów DOSPON oraz używania znaków Stowarzyszenia. Po upływie wymienionego okresu Zarząd Stowarzyszenia podejmie ostateczną uchwałę o przyjęciu członka oczekującego w poczet członków zwyczajnych, jeśli osoba ta wykazała swoim postępowaniem, iż przestrzega standardów zawodowych i zasad etycznego postępowania oraz zwyczajowo przyjętych reguł współpracy pośredników  i zarządców nieruchomości zrzeszonych w DOSPON. 

Członek zwyczajny ma prawo do:
 

czynnego i biernego prawa wyborczego do organów DOSPON,
brania udziału w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia członków, składania wniosków oraz propozycji uchwał,
brania udziału w pracach komisji problemowych i zespołów roboczych stałych i okresowych,
uczestnictwa we wszelkich spotkaniach, szkoleniach, konferencjach i sympozjach organizowanych przez DOSPON,
używania znaków Stowarzyszenia.

 

Członkowie zwyczajni DOSPON obowiązani są do:
 

przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał organów DOSPON,
aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia,
przestrzegania zasad etycznego postępowania,
przyczyniania się do osiągania celów DOSPON,
terminowego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

 

Opłata wpisowa wynosi 180  złotych,

Składka członkowska dla członków zwyczajnych wraz z dostępem do Pakiet NSOFT  wynosi łącznie 90zł miesięcznie. Członkowie zwyczajni , którzy nie korzystają z tego systemu płacą składkę w wysokości 60 zł. 

Członek Oczekujący( okres 6 miesiecy)  nie korzystający z systemu Nsoft Pakiet DOSPON będzie płacił składkę w wysokości 40 zł. Składka członkowska dla Członka Oczekującego korzystającego z tego narzędzia wyniesie w sumie 60 zł ( 20 zł składka i 40 zł opłata za Nsoft).