drukuj
KOMISJA REWIZYJNA

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym stowarzyszenia. Składa się ona z trzech członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd.

Art. 38 STATUTU DOSPON

Zadaniem Komisji jest:

1) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, w szczególności działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości i rzetelności,

2) występowanie do Walnego Zgromadzenia i Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontrolnych,

3) żądanie udzielenia przez Zarząd wyjaśnień z zakresu kontrolowanych spraw,

4) składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu.

ZOFIA STOBNIAK 

 

KRYSTYNA KRZESAJ 

  

 

MICHAŁ MALARZ