drukuj
NAJEM NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNYCH

Tytuł uzyskiwany po kursie - SPECJALISTA W ZAKRESIE NAJMU NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNYCH
Ogólna ilość godzin - 44
Ilość godzin wykładów - 22
Ilość godzin ćwiczeń - 20,5
Ilość godzin pracy własnej - 1,5

Forma zaliczenia kursu
EGZAMIN:
pisemny test wielokrotnego wyboru – zmienna liczba prawidłowych odpowiedzi - 20 pytań
pytania opisowe – 5 pytań

Kryteria oceny zaliczenia

1 pkt za każdą prawidłową odpowiedź – maksymalnie 20 pkt.
Skala ocen od 0 do 2 pkt za każdą prawidłową odpowiedź – maksymalnie 10 pkt
O zaliczeniu egzaminu decyduje suma pkt uzyskanych w testach 1 i 2 – minimum 20 pkt.

 

PROGRAM

KURSU SPECJALISTYCZNEGO

NAJEM NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNYCH

L.p.

Tematy - zagadnienia

Ilość godzin

I

Najem nieruchomości – PODSTAWY PRAWNE

2

1.

Podstawy prawne oraz rodzaje najmu nieruchomości.

1

2.

Umowa pośrednictwa w najmie lokalu mieszkalnego.

1

II

Rodzaje praw do nieruchomości mieszkalnych

6

1.

Odrębna własność lokalu mieszkalnego.

2

2.

Budynek mieszkalny jako przedmiot umowy najmu.

2

3.

Spółdzielcze prawa do lokalu mieszkalnego i do domu jednorodzinnego.

2

III

ŹRÓDŁA INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNEJ

4

1.

Księga wieczysta.

1

2.

Ewidencja gruntów i budynków.

1

3.

Rejestr spółdzielni mieszkaniowej.

1

4.

Dokumentacja prawna i techniczna.

1

IV

ANALIZA STANU PRAWNEGO WYNAJMOWANEJ NIERUCHOMOŚCI

4

1.

Oznaczenie nieruchomości.

1

2.

Ciężary, prawa i roszczenia osób trzecich.

2

3.

Ograniczenia w wynajmie nieruchomości.

1

V

ANALIZA CECH NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNEJ

2

1.

Lokalizacja i komunikacja.

0,5

2.

Otoczenie i infrastruktura.

0,5

3.

Powierzchnia i funkcjonalność nieruchomości.

0,5

4.

Rodzaje pomieszczeń i wyposażenie lokalu.

0,5

VI

ANALIZA WARTOŚCI CZYNSZOWEJ

2

1.

Analiza makro i mikroekonomiczna rynku.

1

2.

Ustalenie czynszu ofertowego.

1

VII

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO

12

1.

Ochrona praw lokatorów – podstawowe pojęcia.

1

2.

Podstawowe elementy umowy najmu.

1

3.

Kaucja zabezpieczająca.

0,5

4.

Obowiązki stron w zakresie płatności czynszu i wydania nieruchomości.

0,5

5.

Obowiązki stron w zakresie utrzymywania i napraw w lokalu.

1

6.

Zmiany i ulepszenia w lokalu.

0,5

7.

Uprawnienia najemcy w przypadku wystąpienia wad lokalu.

0,5

8.

Wypowiedzenie umowy najmu.

1

9.

Podwyższenie czynszu najmu oraz opłat eksploatacyjnych.

1

10.

Podnajem, uprawnienia rodziny i bliskich najemcy stale zamieszkujących, śmierć najemcy.

0,5

11.

Sytuacja najemcy w przypadku zbycia lokalu w czasie trwania najmu.

0,5

12.

Udostępnienie lokalu wynajmującemu przez najemcę.

0,5

13.

Zakończenie umowy najmu.

0,5

14.

Eksmisja najemcy.

1

15.

Najem okazjonalny oraz przepisy szczególne dotyczące najmu.

2

VIII

PROMOCJA I PREZENTACJA OFERT WYNAJĘCIA LOKALU MIESZKALNEGO

4

1.

Opis, dokumentacja techniczna i fotograficzna nieruchomości.

1

2.

Formy i nośniki reklamy.

2

3.

Prezentacja ofert.

1

IX

TRANSAKCJA NAJMU NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNEJ

8

1.

Ustalenie warunków umowy najmu

2

2.

Przygotowanie umowy najmu.

2

3.

Organizacja przedwstępnej umowy najmu i umowy najmu.

2

4.

Przekazanie nieruchomości najemcy.

1

5.

Opodatkowanie przychodów z najmu nieruchomości mieszkalnej.

1

 

RAZEM

44